Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden particulieren

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden voor de Stichting

Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2012.
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

ARTIKEL 1 - Definities 2
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 3
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 3
ARTIKEL 4 - Het aanbod 3
ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 5
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5
ARTIKEL 9 - De prijs 6
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6
ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging 7
ARTIKEL 13 – Betaling 8
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 8
ARTIKEL 15 - Geschillen 8
ARTIKEL 16 – Branchegarantie 9
ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 9
ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden
Stichting Webshop Keurmerk 9

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam ondernemer: Kees Dijkman Containers BV
Vestigingsadres: Fornheselaan 180, 3734 GE Den Dolder
E-mailadres: info@keesdijkmancontainers.nl
KvK-nummer: 53002644
Btw-identificatienummer: NL850704017B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
- daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
- ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
- wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 - BETALING
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen.
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebrekenheeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info.
De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.
Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is
geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd.
Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 16 - BRANCHEGARANTIE
1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies
binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen.
Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd.
Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd.
Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk.
Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP KEURMERK
1. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam
Laatste aanpassing 1 juli 2012


Algemene voorwaarden diensten

1.0 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon en alle direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede haar handelsnamen, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten/bedrijven aanbiedt.
1.2 Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt.
1.3 Overeenkomst: iedere Overeenkomst tot dienstverlening en/of de Overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van Inzamelmiddelen en/of Materialen, alsmede iedere andere Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop deze Algemene Voorwaarden van kracht zijn.
1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die de Opdrachtnemer in de uitoefening van haar onderneming uitvoert of door derden uit laat voeren, waaronder begrepen inzameling, verwerking, bewerking, recycling, op- en overslag van (afval)stoffen, aanneming van werk, transport, verkoop, levering, verhuur, in (bruik)leen verschaffen van container(s) etc.
1.5 Afvalstoffen: alle door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer aangeboden of daartoe bestemde (gevaarlijke) stoffen, preparaten of andere producten, waarvan Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
1.6 Acceptatie: de constatering, ten laatste bij de Be- of Verwerkingsinrichting, dat zowel de aangeboden Afvalstoffen zelf als de wijze waarop deze zijn aangeboden voldoen aan de Overeenkomst.
1.7 Acceptatievoorwaarden: de door of vanwege de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte voorschriften m.b.t. zowel de omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van de Afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze aan de Opdrachtnemer aangeboden dienen te worden.
1.8 Be- of verwerkingsinrichting: de inrichting waarin Afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik, nuttige toepassing of andere vormen van verwerking dan wel waar Afvalstoffen worden gestort of verbrand dan wel waar Afvalstoffen worden op- of overgeslagen;
1.9 Inzamelmiddel(len): alle middelen als containers, vaten, pallets, voertuigen e.d. bestemd voor het inzamelen, de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering van Afvalstoffen.
1.10 Materia(a)l(en): alle door de Opdrachtnemer bij de Werkzaamheden te gebruiken materialen al dan niet in de macht van Opdrachtgever gebracht alsmede alle door de Opdrachtnemer te verhuren of verhuurde producten, waaronder inbegrepen verpakkingsmaterialen, gereedschappen, werktuigen, voertuigen en containers, alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd.
1.11 Container(s): de containers, kantoorunits en andere containertoepassingen, hun inrichting, onderdelen, inventaris en installaties en alle daaraan gerelateerde producten en diensten zoals door de Opdrachtnemer gespecificeerd in de (bijlagen bij de) Overeenkomst.
1.12 NEA-index: de kostenindex voor algemeen en specifiek wegvervoer rekening houdend met het loon- en prijspeil binnen de vervoerssector, zoals jaarlijks door NEA Transportonderzoek en –opleiding B.V., statutair gevestigd te Rijswijk, gepubliceerd.
1.13 Partijen: de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.0 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten, (vervolg)Overeenkomsten, leveringen en diensten van de Opdrachtnemer.
Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met de Opdrachtnemer te worden overeengekomen.
Overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende Overeenkomsten, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of anderszins onverbindend is, blijven de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst voor het overige van kracht.
In geval van een nietige of een onverbindend verklaarde bepaling worden Partijen geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.
2.4 Op verzoek van Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer haar Algemene Voorwaarden onverwijld en voor kosten van de Opdrachtnemer toezenden.

3.0 TOTSTANDKOMING, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien de Opdrachtnemer bereid is tot het afvoeren van Afvalstoffen en/of verhuren van Inzamelmiddelen en/of Materialen doet zij daartoe zo spoedig mogelijk een schriftelijke aanbieding aan Opdrachtgever.
Deze aanbieding bevat tenminste de prijs waartegen de Opdrachtnemer bereid is tot het verhuren van Materialen, transporteren en/of (laten) verwerken van de Afvalstoffen, onder vermelding van eventuele bijzondere heffingen of toeslagen.
De aanbiedingen die de Opdrachtnemer doet zijn gebaseerd op door of namens Opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid en volledigheid waarvan mag worden uitgegaan.
3.2 Aanbiedingen, offertes etc. van de Opdrachtnemer zijn altijd geheel vrijblijvend.
Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen. Een schriftelijke offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 30 dagen.
3.3 Een Overeenkomst bindt de Opdrachtnemer pas nadat zij van de Opdrachtgever een ondertekend contract heeft ontvangen of nadat de Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
Indien een aanbieding/offerte door de Opdrachtnemer is verstuurd aan Opdrachtgever en deze mondeling opdracht geeft, waarna de Opdrachtnemer met haar Werkzaamheden aanvangt, staat dit gelijk aan acceptatie van de aanbieding en met aanvang van de Overeenkomst.
3.4 De huurovereenkomst voor Materialen wordt geacht te zijn ingegaan op het moment alwaar de Materialen voor transport naar Opdrachtgever zijn opgeladen en wordt geacht te zijn beëindigd op het moment waarop de Materialen bij de Opdrachtnemer terugkeren en zijn afgeladen.
Opdrachtgever wordt geacht aan de Opdrachtnemer opdracht te hebben gegeven om voor rekening en risico van opdrachtgever door de Opdrachtnemer of door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen vervoerder de goederen en/of Materialen te doen transporteren naar en van de door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer opgegeven plaats.
3.5 Indien er sprake is van meerdere gehuurde Materialen op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) Materialen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding).
De hiermee gemoeide aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van Opdrachtgever.
Voor de resterende Materialen blijft de huur doorlopen totdat de Overeenkomst is beëindigd.
3.6 Indien er geen schriftelijke stukken van de aanbieding en de aanvaarding voorhanden zijn en er toch uitvoering aan de aanbieding wordt gegeven, wordt de inhoud van de Overeenkomst bepaald door de informatie op de door de Opdrachtnemer verstrekte begeleidingsbrief en deze Algemene Voorwaarden.
3.7 In afwijking van het bepaalde in 3.3 komt geen Overeenkomst tot stand indien de Opdrachtnemer binnen tien dagen na de aanvaarding door Opdrachtgever haar aanbieding heeft herroepen.
3.8 Een wijziging of aanvulling op de Overeenkomst verbindt de Opdrachtnemer eerst op het moment dat de Opdrachtnemer deze wijziging en/of aanvulling schriftelijk heeft geaccepteerd en bevestigd.
3.9 Bij annulering van een met de Opdrachtnemer gemaakte Overeenkomst, is de Opdrachtnemer gerechtigd om de gemaakte kosten en/of de nog te maken kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.10 Elke Overeenkomst wordt door de Opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van de Opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
Tevens is de Opdrachtnemer gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
Indien Opdrachtgever met vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Alle voor van de Opdrachtnemer uit deze opschorting van Werkzaamheden en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door Opdrachtgever te worden vergoed.
3.11 Behoudens in geval van opdrachten tot het incidenteel inzamelen, vervoeren, bewerken en/of verwijderen van Afvalstoffen, worden Overeenkomsten steeds aangegaan voor de duur van 48 maanden en bij ondergrondse afvalinzameling (Semi-Con) voor de duur van 60 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3.12 Behoudens tijdige schriftelijke opzegging overeenkomstig artikel 3.13, worden de Overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode als waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk werd aangegaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3.13 Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur middels een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden voor de einddatum van de lopende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3.14 Bij verhuizing van Opdrachtgever blijft de Overeenkomst van toepassing en zal in overleg de dienstverlening worden gecontinueerd op de nieuwe locatie(s).
3.15 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de duur van de Overeenkomst vergelijkbare Overeenkomsten met derden aan te gaan voor dezelfde Afvalstoffen, Materialen en/of dienstverleningen als genoemd in de Overeenkomst.
3.16 In geval van overtreding van het in artikel 3.15 opgenomen verbod verbeurt Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een dadelijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete gelijk aan acht procent van de in de 12 maanden voorafgaand aan de overtreding aan Opdrachtgever uit hoofde van de litigieuze Overeenkomst gefactureerde bedragen, zulks met een minimum van € 300,00 (zegge: driehonderd euro), e.e.a. onverminderd alle verdere rechten van de Opdrachtnemer, waaronder dat op ontbinding van de Overeenkomst en/of op vergoeding van werkelijk door hem geleden schade, voor zover deze op dat moment mocht bestaan.
3.17 De Opdrachtnemer is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard en samenstelling van de Afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien wet- en/of regelgeving dit vereisen.
Opdrachtgever wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk door de Opdrachtnemer in kennis gesteld, onder vermelding van een eventuele wijziging van de prijs die overeengekomen is in de Overeenkomst.

4.0 PRIJZEN
4.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen geldt de prijs die in de aanbieding is vermeld of tussen Partijen via de Overeenkomst is overeengekomen.
Overheidsheffingen, waaronder BTW, worden overeenkomstig het voor die levering geldende tarief apart in rekening gebracht.
4.2 Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen en/of belastingen (of wijzigingen daarvan), alsmede directe en indirecte meerkosten voortvloeiend uit het feit dat de Opdrachtnemer niet voorziene, onevenredige investeringen moet plegen teneinde te voldoen aan de toekomstige strengere milieueisen voortvloeiend uit de op de Overeenkomst van toepassing zijnde wetgeving kunnen door de Opdrachtnemer na bekendmaking onmiddellijk aan Opdrachtgever doorberekend worden.
4.3 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle kosten, zoals voorrijkosten, plaatsingskosten, ophaalkosten, mutatiekosten en wachturen (zie ook artikel 5.13), verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 De Opdrachtnemer heeft het recht Opdrachtgever een toeslag, genaamd ‘milieuheffing’ of anders, in rekening te brengen, welke verschuldigd is over het totale factuurbedrag, exclusief opbrengsten en exclusief omzetbelasting.
4.5 De kosten verbonden aan vergunningen, rechten, (precario)belastingen en ondergrondvoorzieningen, die benodigd zijn voor het plaatsen van een Inzamelmiddel en/of Materiaal of anderszins verband houdend met het gehuurde, en eventueel ter zake verbeurde boetes komen uitsluitend en geheel voor rekening van Opdrachtgever.
4.6 De Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door hem opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor de Opdrachtnemer toenemen als gevolg van buiten zijn invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten en/of brandstofkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de grondstof- en energieprijzen, een stijging van de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie waar de be- en/of verwerking plaatsvindt.
4.7 Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde, heeft de Opdrachtnemer het recht om jaarlijks zijn prijzen te verhogen conform het NEA-indexcijfer.

5.0 VERHUUR INZAMELMIDDELEN EN/OF MATERIALEN
5.1 Alle door de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, blijven de Inzamelmiddelen en/of Materialen eigendom van de Opdrachtnemer tot het moment dat Opdrachtgever alle vorderingen betreffende de
tegenprestatie van door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever krachtens Overeenkomst te leveren of geleverde zaken, dan wel te verrichten of verrichte Werkzaamheden heeft betaald, dan wel eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van bovengenoemde Overeenkomst zijn voldaan.
In geval van niet tijdige of onvolledige betaling is de Opdrachtnemer bevoegd de haar in eigendom toebehorende zaken terug te nemen waartoe Opdrachtgever alle vereiste medewerking zal verlenen.
5.2 Gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel en/of Materiaal al dan niet tegen vergoeding door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel en/of Materiaal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is gedurende die periode aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti en vervuiling, ontstaan aan dan wel door of met het Inzamelmiddel en/of Materiaal.
Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode door of met het Inzamelmiddel en/of Materiaal is ontstaan.
5.3 Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen en/of Materialen voor eigen rekening en risico te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.
Hiertoe dienen de eventueel verstrekte onderhoud- en/of bedieningsinstructies door Opdrachtgever nauwgezet te worden gevolgd.
5.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om veranderingen, reclame en/of propaganda aan Inzamelmiddelen en/of Materialen aan te brengen.
5.5 De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de overeengekomen Afvalstoffen.
5.6 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen en/of Materialen bij Opdrachtgever te (doen) inspecteren.
5.7 Opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen en/of Materialen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.
5.8 Eventueel verlies, schade en/of storing aan een Inzamelmiddel en/of Materiaal dient binnen 24 uur na het verlies en/of het ontstaan van de schade/storing of de ontdekking daarvan schriftelijk aan de Opdrachtnemer gemeld te worden.
5.9 Beschadigde Inzamelmiddelen en/of Materialen en/of storingen in de zich in, aan of op de gehuurde bevindende apparatuur en behorende tot het gehuurde, worden uitsluitend door de
Opdrachtnemer hersteld dan wel vervangen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de schade/storing het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van de Opdrachtnemer zelf.
Indien de reparatiekosten de dagwaarde van de Inzamelmiddelen en/of Materialen overtreffen is Opdrachtgever de dagwaarde aan de Opdrachtnemer verschuldigd.
De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen en/of Materialen te (doen) vervangen respectievelijk om te wisselen.
Opdrachtgever heeft in geen geval recht op enige vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
5.10 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever vanwege belemmeringen in het gebruik van de Inzamelmiddelen en/of Materialen, welke derden aan Opdrachtgever toebrengen.
5.11 Opdrachtgever dient de te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen en/of Materialen - indien van toepassing met gesloten deksel - op de overeengekomen inzameldag(en)/ ophaaldag(en) gereed te zetten op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personen en materieel van de Opdrachtnemer, zodanig dat de plaatsing niet in strijd komt met geldende wet- en regelgeving en geen gevaar oplevert voor personeel van de Opdrachtnemer of derden.
Opdrachtgever zorgt indien nodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen en/of Materialen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.
5.12 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, geschiktheid en veiligheid van de standplaats van het gehuurde en draagt zorg dat in verband met die standplaats wordt voldaan aan alle ter plaatse geldende (verkeers)voorschriften.
De standplaats dient, zowel bij het afleveren der Inzamelmiddelen en/of Materialen als bij het ophalen daarvan, voor het te bezigen transportmiddel veilig en goed bereikbaar te zijn.
Indien en voor zover de plaats alwaar de Inzamelmiddelen en/of Materialen worden afgeleverd en/of opgehaald niet is gelegen op voor het openbaar verkeer openstaande wegen geschiedt het transport vanaf de openbare weg tot aan de uiteindelijke plaats van bestemming c.q. vanaf de plaats van ophalen tot aan de openbare weg voor risico van Opdrachtgever, die zowel de Opdrachtnemer als een door deze aangestelde vervoerder zal vrijwaren voor alle schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die dientengevolge mocht ontstaan.
Extra kosten welke mochten ontstaan als gevolg van het feit dat de plaats van bestemming c.q. de plaats waarop de Inzamelmiddelen en/of Materialen worden opgehaald niet op of aan de openbare weg is gelegen of voor het te bezigen transportmiddel niet of onvoldoende bereikbaar is komen volledig voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele benodigde ondergrondvoorzieningen.
5.13 Wachttijden buiten schuld van de Opdrachtnemer en tevergeefs gemaakte transportkosten als gevolg van het feit dat Opdrachtgever hetzij op overeengekomen datum de Inzamelmiddelen en/of Materialen niet in ontvangst neemt, hetzij op de overeengekomen datum de Inzamelmiddelen en/of Materialen niet voor het ophalen daarvan ter beschikking stelt, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
5.14 Het afleveren van de verhuurde Inzamelmiddelen en/of Materialen wordt gepland tussen 8.00 uur en 18.00 uur.
Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen.
5.15 Indien bij aflevering niemand aanwezig is worden de Inzamelmiddelen en/of Materialen door de Opdrachtnemer afgeleverd waarbij geldt dat bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal heeft plaatsgevonden, de bewijslast hiertoe uitdrukkelijk op de Opdrachtgever rust.
5.16 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor het verrichten van de plaatsing van het Inzamelmiddel en/of Materiaal en daarmee verband houdende Werkzaamheden.
De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien vergunningen, ontheffingen, beschikkingen etc. niet verkregen worden door Opdrachtgever.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de Inzamelmiddelen en/of Materialen door Opdrachtgever en zal de Opdrachtnemer vrijwaren van aanspraken van derden in dit verband.
5.17 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen en/of Materialen naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar deze door de Opdrachtnemer zijn afgeleverd.
5.18 Opdrachtgever is verboden om de Inzamelmiddelen en/of Materialen onder te verhuren of anderszins aan een of meerdere derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, noch deze zelf of door een derde te (laten) ledigen.
5.19 Bij het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden de Inzamelmiddelen en/of Materialen op het eerste daartoe strekkende verzoek van de Opdrachtnemer (leeg,) schoon en in goede staat en werking aan hem terug te geven.
Bij verschil van mening over de staat waarin de Inzamelmiddelen en/of Materialen zich bevinden, rust op Opdrachtnemer de bewijsplicht dat de Inzamelmiddelen en/of Materialen in goede staat zijn terug geleverd.
Bij het einde van de Overeenkomst heeft de Opdrachtnemer het recht haar Inzamelmiddelen en/of Materialen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar het Inzamelmiddel en/of Materiaal zich bevindt.
Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.20 Na afloop van de huurperiode komen alle kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met het verwijderen van of uit het gehuurde van die goederen welke niet tot het gehuurde behoren, voor rekening van Opdrachtgever, evenals benodigde reparaties als gevolg van gebruik van het gehuurde door Opdrachtgever.
Indien na afloop van de huurperiode in of aan het gehuurde door de Opdrachtnemer goederen worden aangetroffen welke niet tot het gehuurde behoren, wordt Opdrachtgever geacht deze goederen aan de Opdrachtnemer te hebben afgestaan zonder dat de Opdrachtnemer enige vergoeding daarvoor is verschuldigd en wordt de Opdrachtnemer geacht te zijn gemachtigd met deze goederen te handelen naar zijn goeddunken. De Opdrachtnemer is voor het behoud van deze goederen niet aansprakelijk, terwijl Opdrachtgever de Opdrachtnemer zal vrijwaren voor aanspraken van derden op de goederen.
De Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd om, indien dit naar zijn oordeel redelijkerwijze in het belang van Opdrachtgever is, de desbetreffende goederen of een gedeelte daarvan voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan – waarvan de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk kennis zal geven – voor een periode van maximaal 2 maanden, na afloop van welke periode de Opdrachtnemer gerechtigd is de aldus opgeslagen goederen hetzij openbaar hetzij onderhands – zulks ter keuze van de Opdrachtnemer – te verkopen, in welk geval de Opdrachtnemer de behaalde opbrengst – na aftrek van opslagkosten, kosten van verkoop en na verrekening van hetgeen de Opdrachtnemer anderszins van Opdrachtgever heeft te vorderen – aan Opdrachtgever zal uitkeren, zonder dat de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot enige ander vergoeding is
gehouden.
Opdrachtgever is gerechtigd gedurende de opslagperiode de desbetreffende goederen van de Opdrachtnemer terug te vorderen, mits zulks geschiedt onder gelijktijdige aanbieding van het bedrag dat Opdrachtgever ter zake van opslagkosten, niet betaalde huurpenningen en/of bijkomende kosten aan de Opdrachtnemer verschuldigd is.
5.21 Indien opdrachtgever een of meerdere containers bij de Opdrachtnemer in opslag heeft staan, dienen de goederen die opdrachtgever in deze container(s) heeft opgeslagen verzekerd te worden door opdrachtgever.


6.0 WERKZAAMHEDEN
6.1 Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die monsters, gegevens, bescheiden en informatie aan de Opdrachtnemer te verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor de Opdrachtnemer respectievelijk de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.2 Alle door de Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden en te leveren respectievelijk ter beschikking te stellen zaken worden mede gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie, van de juistheid en volledigheid waarvan mag worden uitgegaan.
Onverminderd zijn overige rechten ter zake, is de Opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie.
6.3 Opdrachtgever is verplicht om uitsluitend de door de Opdrachtnemer voorgeschreven Inzamelmiddelen te gebruiken.
6.4 Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever ervoor in dat de door of vanwege hem ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door medewerkers van de Opdrachtnemer te betreden terreinen en gebouwen van Opdrachtgever daarvoor deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake door de Opdrachtnemer of de bevoegde autoriteiten gegeven voorschriften. Opdrachtgever dient ter zake de door hem aan de Opdrachtnemer opgedragen Werkzaamheden, de vanwege de overheid en/of de Opdrachtnemer gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieu- en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen (waaronder tevens de wijze waarop Afvalstoffen dienen te worden aangeboden, verpakt en opgeslagen) in acht te nemen.
6.5 Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die gelden op het terrein van de Opdrachtnemer.
Opdrachtgever betreedt het terrein van de Opdrachtnemer op eigen risico.
De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen die veroorzaakt wordt op zijn bedrijfsterrein, behoudens voor zover dit het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Opdrachtnemer.
6.6 De Opdrachtnemer is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst door derden te laten verrichten.
In dat geval blijft de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de verwijdering van de in de Overeenkomst genoemde Afvalstoffen.
6.7 De door de Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gelden nimmer als fataal.
In geval van overschrijding van deze termijnen is de Opdrachtnemer niet in gebreke of verzuim, heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en heeft Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
Opdrachtgever is evenmin gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden nadat Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld om de  Werkzaamheden alsnog uit te voeren.
6.8 De Opdrachtnemer heeft het recht om de Werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten.
6.9 De Opdrachtnemer is niet gehouden om de Werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


7.0 OMSCHRIJVING AFVALSTOFFEN, MONSTERNEMING EN ANALYSE
7.1 Opdrachtgever is vóór aanvang van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer, alsook nadien telkens wanneer de Opdrachtnemer daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling alsook de gevarenklassen van de Afvalstoffen aan de Opdrachtnemer te verstrekken, dan wel - indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen van de Afvalstoffen hem niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtnemer te melden.
Opdrachtgever is voorts verplicht om, telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de Afvalstoffen wijzigt, zulks eigener beweging schriftelijk aan de Opdrachtnemer te melden.
7.2 Opdrachtgever staat jegens de Opdrachtnemer in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door hem aangeboden Afvalstoffen, alsmede dat de aldus aangeboden Afvalstoffen overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten.
7.3 In verband met de op voorhand tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen Afvalstoffen in specifieke Inzamelmiddelen, zal Opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen Afvalstoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen Afvalstoffen deponeren, die krachtens de Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen.
Daarbij geldt onder meer dat:
a. in rol- en/of minicontainers en/of daartoe geschikte huisvuilzakken nimmer mogen worden gedeponeerd noch voor depot daarin mogen worden aangeboden: gevaarlijke Afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of Afvalstoffen die ontplofbaar zijn (Afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of waarvan het totaalgewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de hefinstallatie te boven gaat en eventueel andere stoffen die door de Be- of verwerkingsinrichting niet worden geaccepteerd;
b. in containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.a. uitsluitend die specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd.
7.4 De Afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door Opdrachtgever dat verlies, morsen of wegwaaien van de Afvalstoffen wordt voorkomen, dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor de Opdrachtnemer of derden wordt veroorzaakt en dat aan vervoer op de openbare weg kan worden deelgenomen.
Opslag dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten het Inzamelmiddel steekt of van het Inzamelmiddel af kan vallen.
7.5 Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever er voorts te allen tijde voor in dat de door hem aangeboden Afvalstoffen géén radioactief materiaal c.q. afval bevatten.
7.6 In geval een Inzamelmiddel naar de mening van de Opdrachtnemer verkeerd is beladen of is overbeladen, beladen is met andere Afvalstoffen dan is overeengekomen, de Afvalstoffen niet beantwoorden aan de door Opdrachtgever verstrekte omschrijving en/of Acceptatievoorwaarden, het transport van de Afvalstoffen in strijd is met eisen op grond van de vervoersregelgeving en/of indien het inzamelen of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, is de Opdrachtnemer gerechtigd het Inzamelmiddel niet te ledigen, de afvoer van het Inzamelmiddel en/of de Afvalstoffen te weigeren en/of het Inzamelmiddel en/of de Afvalstoffen retour te zenden aan Opdrachtgever.
Eventuele schade (kosten en/of boetes daaronder begrepen) als gevolg van het in dit lid bepaalde, met inbegrip van (extra) (sorteer)kosten wanneer het Inzamelmiddel andere Afvalstoffen bevat dan is overeengekomen en het Inzamelmiddel wel wordt geledigd/ opgehaald, is voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer, diens werknemers en door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden vrijwaren van enige aanspraken in dit verband.
7.7 Onverminderd de overige rechten van de Opdrachtnemer is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen, een onjuiste belading van het Inzamel-middel en/of doordat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten en/of doordat de Afvalstoffen radioactief afval bevatten en/of doordat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de monsters als bedoeld onder dit artikel. Indien de Opdrachtnemer door derden, daaronder begrepen degene aan wie de Afvalstoffen door de Opdrachtnemer ter (verdere) verwerking worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als hier bedoeld, vrijwaart Opdrachtgever de Opdrachtnemer ter zake.
7.8 Onverminderd het vorenstaande is Opdrachtgever voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe strekkende verzoek van de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan monsterneming van de Afvalstoffen door of vanwege de Opdrachtnemer, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever zal zijn actieve medewerking verlenen en de richtlijnen van de Opdrachtnemer desbetreffend volgen. De kosten verbonden aan monsterneming en analyse zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij blijkt dat de Afvalstoffen conform de door Opdrachtgever gegeven omschrijving zijn en voorts tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer een Overeenkomst met betrekking tot de Afvalstoffen tot stand komt respectievelijk is gekomen. Aan het uitvoeren of nalaten van monsterneming of analyse kan Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer geen rechten ontlenen.
8.0 IN ONTVANGSTNEMING
8.1 Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient Opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de Acceptatievoorwaarden. In geval van twijfel over de wijze waarop hij aan de Acceptatievoorwaarden moet voldoen, is hij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan de Opdrachtnemer.
8.2 Opdrachtgever dient de Afvalstoffen aan te bieden op de overeengekomen locatie.
8.3 Vanaf het moment van Acceptatie zijn de Afvalstoffen, daaronder begrepen hun emballage/ verpakkingen, eigendom van de Opdrachtnemer en komen zij voor rekening en risico van de Opdrachtnemer, behoudens in gevallen als voorzien onder artikel 8.4 b.
8.4 Indien Opdrachtgever in een of meer van zijn uit de artikelen 6.1 t/m 10.7 van deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten, is de Opdrachtnemer bevoegd om te zijner keuze:
a. ofwel aan Opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening
te brengen;
b. ofwel, terstond – zonder nadere ingebrekestelling – de Overeenkomst tussen Partijen in zoverre te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever is in dat geval verplicht de door de Opdrachtnemer dientengevolge geleden schade, alsmede de reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, alsmede om de Afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van de Opdrachtnemer terug te nemen. Het transport van de Afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9.0 TRANSPORT, VERPAKKING EN ETIKETTERING
9.1 Onverminderd zijn overige verplichtingen op grond van de wet en de Overeenkomst, wordt Opdrachtgever gewezen op zijn wettelijke ver

Designed by Sales2You.nl
Kees Dijkman Containers © 2020